Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Speciaalgroen.nl, hierna te noemen Speciaalgroenactiviteiten.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de Speciaalgroenactiviteiten 2018-6 en maken deel uit van elke door Speciaalgroenactiviteiten uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst Speciaalgroen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Speciaalgroenactiviteiten en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Offerte

Een door Speciaalgroenactiviteiten uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving.

3. Tarieven en betaling

Speciaalgroenactiviteiten is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend. Speciaalgroenactiviteiten dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat Speciaalgroenactiviteiten vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt binnen dertig dagen na dagtekening. Indien Speciaalgroenactiviteiten, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die Speciaalgroenactiviteiten moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

4. Annuleringsregeling

Voor annulering van gemaakte reserveringen en afspraken hanteren wij als Speciaalgroenactiviteiten, voorzover wij er niet in slagen om tijdig vervangende betaalde werkzaamheden te verkrijgen, de volgende regeling:

  • annuleren van reservering/afspraak tussen 30 en 21 werkdagen voordien: verschuldigd 65% van het geldend tarief;
  • annuleren van reservering/afspraak tussen 20 en 11 werkdagen voordien: verschuldigd 80% van het geldend tarief;
  • annuleren van reservering/afspraak tussen 10 en 6 werkdagen voordien: verschuldigd 90% van het geldend tarief;
  • annuleren van reservering/afspraak vanaf 5 en minder werkdagen voordien: verschuldigd 100% van het geldend tarief.
Eventuele arrangementskosten worden door het conferentieoord/restaurant/hotel zonder tussenkomst van Speciaalgroenactiviteiten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.1 Bij vooruitbetaling

In het geval de desbetreffende factuur bij vooruitbetaling is voldaan zal het wegens annulering niet verschuldigde bedrag als vorenbedoeld binnen 14 dagen door ons worden terugbetaald op het door u aan te geven bankrekeningnummer.

5. Samenwerking met derden

Indien Speciaalgroenactiviteiten, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met derden, zal Speciaalgroenactiviteiten voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Speciaalgroenactiviteiten deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan Speciaalgroenactiviteiten te verstrekken gegevens. Indien Speciaalgroenactiviteiten in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf derden inschakelt, zal Speciaalgroenactiviteiten voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens Speciaalgroenactiviteiten aansprakelijk is.

6. Werkzaamheden op locatie

Ten aanzien van op locatie te verrichten werkzaamheden geldt dat, indien betreding van percelen noodzakelijk is, daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor Speciaalgroenactiviteiten, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever. Tevens geldt dat Speciaalgroenactiviteiten niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Speciaalgroenactiviteiten in dienst zijnd personeel. Opdrachtgever zal Speciaalgroenactiviteiten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

7. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Speciaalgroenactiviteiten is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Speciaalgroenactiviteiten wordt uitgekeerd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien goederen niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

Speciaalgroenactiviteiten is tijdens de uitvoering ter plaatse verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelnemers, echter NIET verantwoordelijk voor de individuele begeleiding en zorg van de deelnemers. Begeleiding vanuit de opdrachtgevers is een vereiste in de vorm van vaste medewerkers of vrijwilligers. Zij zijn aanwezig tijdens de uitvoering van de activiteiten op de locatie. Speciaalgroenactiviteiten behoud het recht de activiteit NIET uit te voeren of deels indien niet aan deze voorwaarde is voldaan.

De opdrachtgever zorgt voor een goede en veilige omgeving voor de activiteiten en opstelling en afspraken voorafgaand gemaakt in de offerte en is zelf verantwoordelijk deze na afronding van de activiteit op te ruimen. Speciaalgroenactiviteiten draagt zorg voor de opbouw en voorbereidingen ten behoeve van de eigen activiteiten en ruimt deze zelf op voor vertrek.

8. Geheimhouding en gebruik als referentie

De opdrachtgever en Speciaalgroenactiviteiten zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. Speciaalgroenactiviteiten is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

9. Personeel

De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van Speciaalgroenactiviteiten, geen bij Speciaalgroenactiviteiten in dienst zijnd personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

10. Goedkeuring gegevens

Door Speciaalgroenactiviteiten aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

11. Geschillen

Bij geschillen is de burgerlijke rechter bevoegd, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.

© 2015 - 2019 Speciaalgroen activiteiten algemene voorwaarden links rechts

volg ons op...